Линкови

Град Београд

Званична Интернет презентација Града Београда

http://www.beograd.rs


Комунална полиција

Послови које обавља Секретаријат за послове комуналне полиције прописани су Законом о Комуналној полицији и другим прописима које је донела Скупштина града Београда на територији свих 17 градских општина.

Дежурни комунални полицајци, послове обављају непрекидно 24 часа, радним даном, суботом, недељом и у дане државних и верских празника.

http://www.beograd.rs/index.php?lang=cir&kat=beoinfo&sub=1404410%3f


ЈП "Градско стамбено"

Oдржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга и производа у Београду успостављен је од 1. јануара 1977. Створен је са циљем економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних накнада. 

http://www.stambeno.com/


ЈКП "Паркинг сервис"

Основна делатност ЈКП „Паркинг сервис“ је управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта и гаража на територији 10 општина града Београда. У Београду је око 25.000 паркинг места под режимом наплате у зонираном подручју, док се око 9.000 паркинг места налази у гаражама и на паркиралиштима.

http://www.parking-servis.co.rs/


ЈКП "Градска чистоћа"

Обавља послове сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, чишћења и прања јавних површина за територију града

http://www.gradskacistoca.rs/


ЈКП "Београдске електране"

Основна делатност предузећа су производња и дистрибуција топлотне енергије.

http://www.beoelektrane.rs/


ЈКП "Зеленило Београд"

Уређење и одржавање јавних зелених површина, одржавање јавних санитарних објеката, пратеће производње и поправке парковских, спортских и других реквизита, производње цвећа, украсног биља и попуне садница у парк-шумама.

http://www.zelenilo.rs/


ЈКП "Инфостан технологије"

Превасходна делатност је обједињена наплата комуналних услуга и производа.

http://www.infostan.rs/


ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Делатност је производња и прерада воде и снабдевање Града хигијенски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и прикупљање градских отпадних и атмосферских вода са урбаног и каналисаног подручја Београда.

http://www.bvk.rs


ЈКП "Погребне услуге"

ЈКП "Погребне услуге" обавља погребну делатност и послове на уређивању и одржавању десет градских гробаља: Новом, Централном, Топчидерском, Бањичком и Земунском гробљу, гробљу Лешће, Збег, Орловача, Нова и Стара Бежанија.  Пословна политика овог предузећа је да грађанима помогне и буде на услузи у најтежим тренуцима током 24 часа свакога дана у години.

http://www.beogradskagroblja.rs


ЈКП Градско саобраћајно предузеће ''Београд''

ГСП "Београд" обавља следеће делатности:

- превоз путника у градском и приградском саобраћају аутобусима, трамвајима и тролејбусима

- поправку и одржавање моторних возила

- технички преглед

http://www.gsp.rs


РТВ Студио Б

Студио Б је градска РТВ кућа, која у свом саставу има ТВ Студио Б-24 сата програма, са вестима, контакт и talk show програмима, музиком, филмовима, серијама и документарним програмима и Радио Студио Б- 24 сата програма, са вестима, контакт и talk show програма и mainstream музиком.

http://www.studiob.rs/


JП "Ада Циганлија"

Основна делатност предузећа је уређење паркова, речних и рекреационих површина. Такође води бригу о приобаљу и отвореном јавном купалишту и бави се услугама у речном и језерском саобраћају, просторним планирањем, координацијом културне, забавне и угоститељске понуде на Ади, као и организацијом спортских, културних и забавних манифестација, делатношћу марина и сл.

http://www.adaciganlija.rs


ЈП "Хиподром Београд"

ЈП „Хиподром Београд“ се налази у подножју Кошутњака, између Сењака и Топчидера, у непосредној близини Аде Циганлије, на општини Чукарица, једној од најстаријих у Београду. Одржавање коњичких трка на овом простору има дугу традицију, још од 1914. године.

http://www.hipodrombeograd.rs


Дирекција за грађевинско земљиште и изгрaдњу Београда ЈП

Делатност Дирекције обухвата управљање, уређивање, опремање и унапређење градског грађевинског земљишта и објеката од значаја за Београд.

http://www.beoland.com


Урбанистички завод Београда ЈП

Урбанистички завод Београда израђује стратегије развоја и стратешке и оперативне планове за град Београд, као и урбанистичко-техничка документа за спровођење планова, студије, анализе и пројекте. У изради планова и предлога посебно води рачуна о економској и еколошкој оправданости и друштвеној одрживости.

http://www.urbel.com


Саобраћајно предузеће "Ласта" АД

Делатност предузећа је превоз путника аутобусима у међународном, међумесном, приградском и градском саобраћају, као и уговорни превоз радника великих привредних система и ученика основних и средњих школа.

http://www.lasta.rs


ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

У складу са статусним променама предвиђеним Програмом реорганизације „Електропривреде Србије", на који је Влада Србије дала сагласност 27. новембра 2014. године матично предузеће Јавно предузеће „Електропривреда Србије" од 1. јула је и оснивач зависног привредног друштва „ЕПС Дистрибуција", који чине досадашња привредна друштва „Електровојводина", „Електродистрибуција Београд", „Електросрбија", „Југоисток" и „Центар". 

http://www.edb.rs


Димничар Београд

Делатност "Димничара" је чишћење и одржавање димњака, димних канала и термоенергетских постројења, преглед и контрола димоводних и вентилационих канала, као и чишћење масних вентилација, вентилационих уређаја и подова у угоститељским објектима (законска обавеза чишћења свака 3 месеца).

http://www.dimnicar.com


Београд пут

Јавно комунално предузеће за пројектовање, изградњу и одржавање улица и путева.

http://beogradput.com/