Пројекти

ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА

ЈКП „Градске пијаце“ урадиле су Идејно решење пијаце „Палилула“ у сарадњи са градским архитектом, Милутином Фолићем, које ће у складу са новим урбанистичким параметрима, овој градској пијаци дати атрактиван изглед и максималну функционалност, када је у питању трговина на пијацама,  поштујући савремене стандарде како из области архитектуре и урбанизма тако и безбедности хране.

Пројектним задатком пијаца се третира као јединствен објекат, прегледан и сагледив са свих улаза у пијацу. Продајни простори су модуларни, опремљени савременим мобилијаром, потпуно другачије дизајнираним од постојећег.

УРБАНИСТИЧКИ ПОДАЦИ И КАПАЦИТЕТИ:

-Комплекс пијаце Палилула  пројектовати на КП 1786, КО Палилула

-Површина КП је 3945m2

-Планирана спратност  2По+П+Г;

-Процењена бруто грађевинска површина објекта је max Идејном решењу 12.580m2

По први пут, при пројектовању, технологија пијаце представља основ за развијање пројекта. Природни пад терена омогућава више нивоа објекта, који су опремљени свим логистичким и техничким просторијама неопходним за фунционисање појединачних трговина и објекта у целости.

Пијачни плато смештен је у нивоу приземља, са модуларним боксовима од монтажних елемената, па се комбинацијом простора могу остварити неопходни капацитети и добра прегледност пијаце. Предвиђена висина објекта допушта пројектовање галерија, са специфичнм садржајима и понудом.

На нивоу ниског приземља предвиђена је самопослуга, магацински простор са хладњачама, по први пут простор за припрему рибе и меса, простор за паковање робе, затим технички блок за потребе пијаце (сервиси, просторије подстанице, санитарни чворови), хоризонталне и вертикалне комуникације за потребе превоза робе и паркинг места за кориснике пијачних капацитета).

У подрумском нивоу предвиђена је подземна гаража са два улаза, опремљена спринклер системом и системом за вентилацију.

Специфичност  идеје -Пијаца као робна марка,  треба да буде туристичка атракција града  и да буде заступљена свуда у објекту,  да се истиче као њена специфичност за предметну локацију, па у том духу је планирана и материјализација фасада.